Huishoudelijk reglement


Huishoudelijk reglement van de Paardensportvereniging Aalten

(nieuwe versie: 2024)

Huishoudelijk reglement van de PSVA

Inhoudsopgave

Artikel 1: Naam vereniging

Artikel 2: Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap

Artikel 3: Categorieën van leden

Artikel 4: Algemene verplichtingen van de leden

Artikel 5: Contributie

Artikel 6: Bestuur

Artikel 7: Ledenvergadering

Artikel 8: Wedstrijden

Artikel 9: Lessen

Artikel 10: Gebruik Verenigingsterrein

Artikel 11: Vertrouwenspersoon

Artikel 12: Officiële mededelingen

Artikel 13: Onvoorziene zaken

 

Bijlage 1: Lestijden en samenvoegen lessen

 

Artikel 1 – Naam vereniging

1. De naam van de vereniging is “Paardensportvereniging Aalten”.

De vereniging heeft twee afdelingen t.w. 

- Afdeling paarden

- Afdeling pony

 

Artikel 2 – Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap

1. Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan d.m.v. het inleveren van aanmeldformulier, machtigingsformulier en privacy verklaring bij de penningmeester. Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding, behalve door de betrokkene, tevens te worden ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

2. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de KNHS, alsmede voor het lidmaatschap van de regiovereniging en van de kringvereniging, waaronder de vereniging ressorteert. De aanmelding voor het lidmaatschap van genoemde verenigingen geschiedt door het bestuur van de vereniging.

3. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur besluit tot niet toelating kan op verzoek van de betrokkene de algemene vergadering alsnog tot toelating tot het lidmaatschap besluiten.

4. De leden ontvangen voor hun toelating een exemplaar van de statuten en reglementen van de vereniging.

5. Opzegtermijn is volgens de statuten een jaar, in praktijk hanteert de PSVA een opzegtermijn van 3 volle maanden voor lessende leden. Voor de overige lidmaatschappen hanteren wij 12 maanden opzegtermijn zoals vermeld in de statuten.

6. Leden betalen 1-malig entreegeld t.h.v. €50,- (per huishouden)

7. Potentiële leden mogen na overleg met de lesplanner, maximaal 3 proeflessen volgen tijdens de wekelijkse reguliere lessen.

8. PSVA kent verschillende lidmaatschappen:

– Lessend lid, inclusief gebruik accommodatie

– Niet lessend lid, inclusief gebruik accommodatie

– Startpaslid, geen gebruik van accommodatie

– extra springlessen alleen voor leden van afdeling paarden

 

Artikel 3 - Categorieën van leden
De vereniging kent:

1. Leden van de afdeling paarden De leden dienen de leeftijd van 12 jaar of ouder te hebben.

2. Leden van de afdeling pony’s. De leden van de afdeling pony’s hebben de leeftijd van 7 jaar dit is vanaf de dag dat het lid 7 jaar wordt, tenzij bestuur en instructie anders beslist.

 

Artikel 4 - Algemene verplichtingen van de leden

1. Van leden van de vereniging en/of diens ouders/verzorgers dienen minimaal 4 keer per jaar hun medewerking te verlenen bij evenementen georganiseerd door de vereniging.

 

Artikel 5 – Contributie

1. De contributie wordt jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld per afdeling, d.w.z. afdeling pony en voor afdeling paarden.

2. De contributie wordt geint per kwartaal.

3. Het KNHS lidmaatschap is geldig per kalender jaar. In januari van het betreffende jaar ontvang je per mail een factuur van de KNHS . De hoogte word uiterlijk in december van het jaar daarvoor door de KNHS bekend gemaakt op de site van de KNHS.

 

Artikel 6 - Bestuur

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit wensen.

3. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is belast met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur aangewezen vicevoorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt.

4. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Het onderwerp wordt dan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen tenzij een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal leden van het bestuur anders beslist.

5. Ieder lid van het bestuur heeft één stem.

6. De gebruikelijke functies binnen het bestuur zijn voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur kan commissies benoemen aan welke deeltaken worden gedelegeerd. Het bestuur maakt dan een lijst van commissieleden en hun taken.

 

Artikel 7 – Ledenvergadering

1. Ledenvergadering vindt eenmaal per jaar plaats. Indien noodzakelijk kan dit vaker.

2. Om praktische reden kan een ledenvergadering gesplitst worden in twee delen nl. een deel voor afdeling pony en een deel voor afdeling paarden. Wel zullen alle besluiten aan alle leden kenbaar worden gemaakt. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering worden alle besluiten kenbaar gemaakt.

3. De kascommissie bestaat uit 2 leden, anders dan genoemd in de statuten. Het lidmaatschap van de kascommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur.

4. De stemming over personen gebeurd tijdens de jaarlijkse ledenvergadering en dit gaat anoniem en digitaal, anders dan genoemd in de statuten.

5. Tijdens de ledenvergadering vervallen alle lessen.

6. De avond waarop de ledenvergadering plaats vind zal rouleren.

 

Artikel 8 - Wedstrijden

1. Het bestuur en instructeur/instructrice beslissen over het deelnemen aan wedstrijden in groepsverband.

2. Deelname aan individuele dressuur/spring wedstrijden gebeurt op eigen initiatief.

3. Betaling van startgeld voor deelname aan wedstrijden doen de leden aan de organisatie van de wedstrijd.

3. Wedstrijden dienen in een door de KNHS goedgekeurd tenue gereden te worden.

4. Voor het rijden in groepsverband wordt het tenue i.o. de deelnemende leden vastgesteld.

5. Een ieder die wedstrijden wil rijden hoort op de hoogte te zijn van de KNHS reglementen.

 

Artikel 9 - Lessen

1. De lesindeling wordt door het verantwoordelijke bestuurs- of commissielid i.s.m. de instructie vastgesteld. Dit heeft o.a. te maken met de vorderingen van een combinatie. Bij de afdeling paarden rijden maximaal 5 leden in een les van 60 minuten, bij de pony’s rijden maximaal 4 leden in een les van 45 minuten.

2. Lessen worden samengevoegd wanneer dit mogelijk is. Zie bijgevoegd document.

3. Lessen mogen alleen gevolgd worden met paarden/pony's welke volgens de regels van de KNHS gevaccineerd zijn.

4. Lessen mogen alleen gevolgd worden met een correcte optoming en een passend harnachement. Enkele malen per jaar wordt hierop gecontroleerd.

5. Lessen mogen alleen gevolgd worden met gezonde paarden/pony's. De instructie mag ten alle tijden een lid verzoeken de les te verlaten.

6. Leden dienen rijbaan regels te kennen en na te leven.

7. Leden dienen zich correct te gedragen t.o.v. paard/pony als ook t.o.v. instructie en overige deelnemers. De instructie en/of bestuur mag ten alle tijden een lid verzoeken de les te verlaten.

8. De contributie geeft recht op 1 les in groepsverband, per week.

9. Tijdens feestdagen word in overleg met de instructie en bestuur besloten of de les door zal gaan. Tijdens de kerstvakantie en tijdens de jaarvergadering vervallen de lessen. Deze kunnen niet worden ingehaald.

10. Wanneer aanvullende lessen worden georganiseerd (bijv. springen, groepsdressuur etc.) beslist het bestuur over de kosten. Leden worden vooraf geïnformeerd.

11. Het rijden van verenigingslessen met een hengst is bij de afdeling paarden toegestaan, mits de combinatie een actieve startpas heeft en minimaal M dressuur met 5 winstpunten heeft bereikt. Tevens dient bestuur en instructie toestemming te verlenen om deel te nemen aan verenigingslessen.

12. Het rijden van verenigingslessen als ook het vrij rijden en deelnemen aan de clubactiviteiten met een hengst bij de afdeling pony is niet toegestaan.

13. Leden van de afdeling pony kunnen de lessen met een pony volgen tot en met het jaar waarin het lid 18 jaar wordt (het jaar mag worden uitgereden).

14. Leden van de afdeling pony mogen uitsluitend lessen op een pony met de maximale stokmaat van 156,9 cm.

15. Te laat komen in de lessen is niet toegestaan. De instructie mag toegang tot de lesweigeren.

16. Voor iedere lesavond is er een whatsappgroep. Hier kan een lid zich afmelden wanneer hij/zij verhinderd is. Dit doet hij/zij minimaal 10 uur voor aanvang van de les (bij voorkeur eerder). 1 van de rijdende leden/ouder (van die avond) is belast met het bijhouden van de afmeldingen en plaatst rond het middag uur de definitieve lesindeling. Voor lestijden en samenvoegen zie het  document dat is bijgevoegd.

17. Bij de afdeling pony rijd je 2 weken dressuurles en 1 week springles.

18. Bij de afdeling paarden rijd je afhankelijk van je lesavond uitsluitend dressuurles of 2 weken dressuurles en 1 week springles.

19. Bij de afdeling paard is het mogelijk om extra springlessen te volgen. Gemiddeld 1x per 2 weken. Je sluit daarvoor een speciaal springlidmaatschap af.

 

Artikel 10 - Gebruik verenigingsterrein

1. Alle leden van de Paardensportvereniging Aalten, met uitzondering van leden die lid zijn zonder gebruik accommodatie, kunnen gebruik maken van de accommodatie om te trainen. Hiervoor maak je gebruik van het reserveringssysteem op onze website. Tijdens de lesuren van de vereniging, onderhoudsuren en de tijden dat de rijhal of buitenbaan privé verhuurd is, kan men geen gebruik maken van de accommodatie, dit is ook zichtbaar in het reserveringssysteem. https://psvaalten.nl/reserveren-baan/

2. Het is mogelijk om 2 rijbanen te reserveren. Wanneer je rijbaan 1 reserveert heb je eerste keus wat betreft binnen of buiten rijden. Wanneer je rijbaan 2 reserveert heb je geen keus en pas je je aan, aan welke baan “over” is.  Rijbaan 1 is volledig (tegen betaling) af te huren. Rijbaan 2 niet. Op deze manier is er altijd mogelijkheid tot vrij rijden.

3. Reserveer altijd wanneer je gebruik wil maken van de accommodatie.

4. Alle leden van de Paardensportvereniging Aalten die gebruik mogen maken van de rijhal, diene een sleutel af te nemen, verkrijgbaar tegen € 50,- borg bij de penningmeester van de Stichting, Petra Hoezen. De penningmeester houdt een sleutelregister bij. Zijn meerdere gezinsleden woonachtig op hetzelfde adres lid van de Paardensportvereniging Aalten, dan hoeft dit gezin slechts één sleutel af te nemen.

5. In de rijhal mag, indien nodig, beperkt het licht gebruikt worden, wat bediend kan worden door de twee schakelaars aan de zijkant van de schakelkast.

6. Het licht in de buitenbaan mag gedeeltelijk gebruikt worden. Dit is te bedienen door een schakelaar bij de ingang van de hal. Er mag slechts 1 rij lampen gebruikt worden. (1 van de 2 schakelaars)

7. In zowel de rijhal als buitenbaan dient de gebruiker altijd zelf de mest nauwkeurig te verwijderen. Dit zo spoedig mogelijk om vermenging te voorkomen met onze bodem.

8. Bij het vrij rijden mogen er maximaal 4 rijders tegelijk in de rijhal of maximaal 10 tegelijk in de buitenbaan rijden. Per combinatie mag je dan max. 1 uur rijden. Bij veel animo is de aflossing op volgorde van binnenkomst.

9. Longeren is verboden in zowel in de rijhal als in de buitenbaan. In bijzondere gevallen kan hier, na overleg met instructie of stichtingsbestuur, van worden afgeweken.

10. Gebruikers van de accommodatie dienen zich te houden aan de aanwijzingen van het bestuur en dienen de regels voor gebruik van de accommodatie te respecteren, zoals op het bord: rijbaan en huisregels, in de hal is gepubliceerd.

11. De sleutel mag niet uitgeleend worden.

12. Schade aan de accommodatie dient men direct te melden bij de penningmeester van de Stichting HCA Petra Hoezen en wordt verhaald op de veroorzaker.

13. Na gebruik de opzadelruimte vegen en volle mestkruiwagen legen in de mestcontainer buiten de hal.

14. Er mag geen gebruik worden gemaakt van hindernismateriaal, met uitzondering van losse draf balken en enkele cavaletti’s (niet op elkaar gestapeld). Enkel wanneer je springles hebt van een gediplomeerde instructie mag je gebruik maken van hindernismateriaal. Je dient dan 24 uur van tevoren de rijhal of buitenbaan volledig (d.w.z. voor personen) te reserveren en te melden bij Petra Hoezen (penningmeester Stichting HCA), dat je springles hebt. (Dit in verband met onderhoud bodem. Men dient wel rekening te houden met de opbouw- en opruimtijd.)

15. Ruiters worden nadrukkelijk verzocht om niet alleen op de accommodatie aanwezig te zijn tijdens het beoefenen van de paardensport.

16. Minderjarigen dienen altijd begeleiding te hebben van een meerderjarige.

17. Het is niet toegestaan paarden/pony’s los in de rijhal of buitenbaan te laten.

18. Tijdens het rijden met instructie of zeker willen zijn van “alleen” gebruik, dienen leden de hal of buitenbaan vooraf volledig te reserveren (d.w.z. voor 4 personen). Dat mag met meerderen die ook lid zijn van PSVA met het juiste lidmaatschap.

19. De kosten zijn voor leden van PSVA € 10,00 per uur voor de rijhal en € 10,00 per uur voor de buitenbaan.

20. De kosten voor niet leden van PSVA € 15,00 per uur voor de rijhal en € 15,00 per uur voor de buitenbaan.

21. Leden met een speciaal abonnement (zie artikel 22) kunnen hiervoor ook het abonnement gebruiken.

22. Leden van de PSVA kunnen bij vooruitbetaling van € 100,- per kalenderjaar de rijhal of buitenbaan 1 uur per week privé gebruiken. Dit abonnement sluit men af bij Stichting Vrienden van Hippisch Centrum Aalten.

23. Bij laden en lossen op het voorterrein mag de verlichting van de parkeerplaats kort gebruikt worden.

24. Bij bijzonderheden of onduidelijke zaken m.b.t. gebruik accommodatie graag even contact opnemen met Petra Hoezen (penningmeester Stichting HCA) op telefoonnummer 06 19078087.

25. Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen, mest-opruimen, aanvegen ed. op onze accommodatie dan hoort de stichting dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen wij een onveilige situatie snel oplossen.

26. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:
– dien uw klacht mondeling in bij het bestuur van de Stichting;
– indien uw klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij het secretariaat van de Stichting.
De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend. Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord namens het bestuur.

27. De map voor ongevallenregistratie ligt in het EHBO kastje bij het prikbord in de hal. Ieder ongeval zal daarin dienen te worden ingevuld op een ongevallenregistratieformulier en dient in deze map te worden bewaard.

 

Artikel 11 - Vertrouwenspersoon

1. De vereniging heeft een vertrouwenspersoon, namelijk Bea Aalbers (0628685851). Met de vertrouwenspersoon kun je spreken over ongewenste omgangsvormen. Hieronder vallen seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. Wanneer er behoefte of er echt noodzaak is om hier over te spreken kan dit met Bea. Zij zal discreet omgaan met de informatie en bekijken wat nodig is en hiernaar handelen.

 

Artikel 12 - Officiële mededelingen

1. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit door het bestuur of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht, evenals alle uitvoeringsbesluiten, worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging.

2. De leden ontvangen de officiële mededelingen zoveel mogelijk via E-mail. Tevens zullen mededelingen worden gepubliceerd op de website, whatsapp en onze socials.

 

Artikel 13 - Onvoorziene zaken

1. Over alle zaken, welke niet in de Statuten of het Huishoudelijk Reglement geregeld zijn beslist het bestuur.

 

Vastgesteld in de algemene vergadering op 20 maart 2024 te Aalten

De voorzitter, Louise Elferink
 

BIJLAGE

 

Lestijden en samenvoegen van lessen.

 

De contributie van onze lessende leden dekt niet de volledige kosten van de rijlessen (gebruik accommodatie en instructie). Uit financieel oogpunt kiezen wij er als vereniging voor om waar mogelijk lessen samen te voegen. Bij het samenvoegen van de lessen houden we onderstaande afspraken aan.

In uitzonderlijke gevallen kan er in overleg met bestuur en/of verantwoordelijke commissie lid van afgeweken worden.

Maandag dressuur afdeling paarden

Instructie van Suzanne Klein Wolterink

Les 1 18.00-19.00 uur

Les 2 19.00-20.00 uur

Les 3 20.00-21.00 uur

Bij 10 of minder deelnemers zijn er twee lessen van 18.30 uur tot 20.30 uur.


Dinsdag dressuur/springen afdeling pony’s en aansluitend paarden.

Instructie van Silke Smits

Les 1 pony’s 18.00-18.45 uur

Les 2 pony’s 18.45-19.30 uur

Les 3 paarden 19.30-20.30 uur

Les 4 paarden 20.30-21.30 uur

Bij 4 of minder deelnemers bij de pony’s is er 1 les om 18.45 uur.

Bij 5 of minder deelnemers bij de paarden is er 1 les om 19.30 uur.

Belangrijk: Deelnemers uit de pony’s en paarden lessen worden niet bij elkaar

ingedeeld/samengevoegd!

 

Woensdagochtend dressuur afdeling paarden

Instructie van Valeska ter Vrugt-Zweers

Les 1 paarden 10.00 uur

 

Woensdag dressuur/springen afdeling pony’s en aansluitend paarden

Instructie van Silke Smits

Les 1 pony’s 18.00-18.45 uur

Les 2 pony’s 18.45-19.30 uur

Les 3 paarden 19.30-20.30 uur

Les 4 paarden 20.30-21.30 uur

Bij 4 of minder deelnemers bij de pony’s is er 1 les om 18.45 uur.

Bij 5 of minder deelnemers bij de paarden is er 1 les om 19.30 uur.

Belangrijk: Deelnemers uit de pony’s en paarden lessen worden niet bij elkaar

ingedeeld/samengevoegd!

 

Donderdag dressuur/springen afdeling pony’s en dressuur afdeling paarden

Instructie van Valeska ter Vrugt-Zweers

Les 1 pony’s 18.45-19.30 uur

Les 2 paarden 19.30-20.30 uur

Les 3 paarden 20.30-21.30 uur

De les van de pony’s kan niet worden samengevoegd.

Bij 5 of minder deelnemers bij de paarden is er 1 les om 19.30 uur.

Belangrijk: Deelnemers uit de pony’s en paarden lessen worden niet bij elkaar

ingedeeld/samengevoegd!

 

Vrijdag dressuur/springen afdeling pony’s

Instructie van Valeska ter Vrugt-Zweers (dressuur) en Silke Smits (springen)

Les 1 pony’s 18.00-18.45 uur

Les 2 pony’s 18.45-19.30 uur

Bij 4 of minder deelnemers is er 1 les om 18.30 uur.
 

download als pdf


 

Share our website