Huishoudelijk reglement


Huishoudelijk reglement van de Paardensportvereniging Aalten

Inhoudsopgave
Artikel 1:Naam vereniging
Artikel 2: Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap
Artikel 3: Categorieën van leden
Artikel 4: Algemene verplichtingen van de leden
Artikel 5: Ledengeld
Artikel 6: Bestuur
Artikel 7: Ledenvergadering
Artikel 8: Wedstrijden
Artikel 9: Lessen
Artikel 10: Gebruik Verenigingsterrein
Artikel 11: Officiële mededelingen
Artikel 12: Onvoorziene zaken

Artikel 1 – Naam vereniging
De naam van de vereniging is “Paardensportvereniging Aalten” .
De vereniging heeft twee afdelingen tw. Paarden en pony’s

Artikel 2 – Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap
1. Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een schriftelijke aanmelding bij de secretaris. Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding, behalve door de betrokkene, tevens te worden ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
2. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS, alsmede voor het lidmaatschap van de regiovereniging en van de kringvereniging, waaronder de vereniging ressorteert. De aanmelding voor het lidmaatschap van genoemde verenigingen geschiedt door het bestuur van de vereniging.
3. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur besluit tot niet toelating kan op verzoek van de betrokkene de algemene vergadering alsnog tot toelating tot het lidmaatschap besluiten.
4. De leden ontvangen na hun toelating een exemplaar van de statuten en reglementen van de vereniging.

Artikel 3 – Categorieën van leden
1.De vereniging kent:
1.Leden van de afdeling paarden
De leden dienen de leeftijd van 12 jaar of ouder te hebben.
2. Leden van de afdeling pony’s hebben de leeftijd vanaf 7 jaar tenzij bestuur en instructie anders beslist.
Artikel 4 – Algemene verplichtingen van de leden
1. Leden van de vereniging worden geacht aan alle activiteiten, welke door de vereniging worden georganiseerd
deel te nemen.
2. Leden van de vereniging dienen op verzoek te helpen bij het onderhoud van het terrein en opstallen.
3. Van leden van de vereniging wordt verwacht dat zij hun medewerking verlenen bij evenementen georganiseerd door de vereniging

Artikel 5 – Ledengeld
Het ledengeld wordt jaarlijks op de ledenvergadering apart vastgesteld per afdeling, d.w.z voor ponyvereniging-leden en voor paardenvereniging-leden. Kosten van documenten om aan wedstrijden deel te nemen worden apart berekend aan de verenigingsleden. Afrekenen voor wedstrijddeelname doen de leden zelf.

Artikel 6 – Bestuur
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit wensen.
3. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is belast met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur aangewezen vicevoorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt.
4. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Het onderwerp wordt dan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
5. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen tenzij een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal leden van het bestuur anders beslist.
6. Ieder lid van het bestuur heeft één stem.
7. De gebruikelijke functies binnen het bestuur zijn voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur kan commissies benoemen aan welke deeltaken worden gedelegeerd. Het bestuur maakt dan een lijst van
commissie-leden en hun taken.

Artikel 7 – Ledenvergadering
Om praktische reden kan een ledenvergadering gesplitst worden in twee delen nl. een deel voor ponyleden en een deel voor paardenleden. Wel zullen alle besluiten aan alle leden kenbaar worden gemaakt.

Artikel 8 – Wedstrijden
1. Ponyleden kunnen deelnemen aan wedstrijden eerst na toestemming van de instructeur/trice. (aanvragen startpas)
2. Het bestuur en instructeur/trice beslissen over het deelnemen aan wedstrijden in groepsverband.
3. Inschrijven voor wedstrijden gebeurt individueel.
4. Wedstrijden dienen in een door de KNHS goedgekeurd tenue gereden te worden.
5. Voor het rijden in groepsverband wordt het tenue i.o.m de deelnemende leden vastgesteld.

Artikel 9 – Lessen
1. De lesindeling wordt door het verantwoordelijke bestuurs- of commissielid i.s.m. de instructie vastgesteld.
Dit heeft ook te maken met de vorderingen van een combinatie.
2. Lessen mogen alleen gevolgd worden met gezonde paarden welke volgens de regels van de KNHS gevaccineerd zijn.
3. De contributie geeft recht op 1 les in groepsverband. Aanvullende lessen (springen, groepsdressuur etc.) kunnen gegeven worden, over de kosten beslist het bestuur, hierover worden de leden vooraf geïnformeerd.
4. Het rijden van een hengst bij de paarden in verenigingslessen is toegestaan mits het niveau M dressuur door deze combinatie bereikt is en het bestuur en instructie hiervoor hun toestemming hebben verleend.
Verenigingslessen met een hengst bij de pony’s is niet toegestaan.
5. Leden van de afdeling pony’s kunnen de lessen met een pony volgen tot en met het jaar waarin het lid
18 jaar wordt (het jaar mag worden uitgereden).

Artikel 10 – Gebruik verenigingsterrein
1. Op het vereniging terrein is het gebruik van de rijbak toegestaan, mits geen verenigingsactiviteit plaatsheeft of in voorbereiding is. Springen op het terrein is niet toegestaan, tenzij er toestemming is van het bestuur en dan alleen
nog onder gediplomeerde leidingen wanneer de springmaterialen door de vereniging zijn opgezet.
2. Indien noodzakelijk kan tot 21.00 uur de rijbak worden gebruikt met gebruik making van de twee verlichtingsarmaturen. Dit na overleg en instructie van het bestuur.
Artikel 11 – Officiële mededelingen
1. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit door het bestuur of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht, evenals alle uitvoeringsbesluiten, worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging.
2. De leden ontvangen de officiële mededelingen zoveel mogelijk via E-mail. Tevens zullen mededelingen worden gepubliceerd op de website.
Artikel 12 – Onvoorziene zaken
Over alle zaken, welke niet in de Statuten of het Huishoudelijk Reglement geregeld zijn beslist het bestuur.

Vastgesteld in de algemene vergadering op 23 maart 2015 te Aalten

Share our website