Huishoudelijk reglement


Huishoudelijk reglement van de Paardensportvereniging Aalten

 

 

Inhoudsopgave

Artikel   1: Naam vereniging

Artikel   2: Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap

Artikel   3: Categorieën van leden

Artikel   4: Algemene verplichtingen van de leden

Artikel   5: Ledengeld

Artikel   6: Bestuur

Artikel   7: Ledenvergadering

Artikel   8: Wedstrijden  

Artikel   9: Lessen

Artikel 10: Gebruik Verenigingsterrein  

Artikel 11: Officiële mededelingen

Artikel 12: Onvoorziene zaken

 

Bijlage   1: Gebruik van de rijhal

 

Artikel 1 – Naam vereniging

De naam van de vereniging is “Paardensportvereniging Aalten” . De vereniging heeft twee afdelingen tw. Paarden en pony’s

Artikel 2 – Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap

 1. Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een schriftelijke aanmelding bij de penningmeester. Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding, behalve door de betrokkene, tevens te worden ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. 

 2. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS, alsmede voor het lidmaatschap van de regiovereniging en van de kringvereniging, waaronder de vereniging ressorteert. De aanmelding voor het lidmaatschap van genoemde verenigingen geschiedt door het bestuur van de vereniging. 

 3. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur besluit tot niet toelating kan op verzoek van de betrokkene de algemene vergadering alsnog tot toelating tot het lidmaatschap besluiten.

 4. De leden ontvangen na hun toelating een exemplaar van de statuten en reglementen van de vereniging. 

 5. Opzegtermijn is volgens statuten een jaar, in praktijk hanteert de PSVA een opzegtermijn van 3 volle maanden.

Artikel 3 - Categorieën van leden

1.De vereniging kent:

1.Leden van de afdeling paarden

   De leden dienen de leeftijd van 12 jaar of ouder te hebben.

2. Leden van de afdeling pony’s hebben de leeftijd vanaf 7 jaar tenzij bestuur en instructie anders beslist.

Artikel 4 - Algemene verplichtingen van de leden

 1. Leden van de vereniging worden geacht aan alle activiteiten, welke door de vereniging worden georganiseerd deel te nemen.

 2. Leden van de vereniging; bij pony’s ouders/verzorgers, dienen op verzoek werkzaamheden te verrichten tbv de PSVA. 

 3. Van leden van de vereniging wordt verwacht dat zij hun medewerking verlenen bij evenementen georganiseerd door de vereniging

Artikel 5 – Ledengeld

Het ledengeld wordt jaarlijks op de ledenvergadering apart vastgesteld per afdeling, d.w.z voor ponyvereniging-leden en voor paardenvereniging-leden. Kosten van documenten om aan wedstrijden deel te nemen worden berekend aan de verenigingsleden door de KNHS. Afrekenen voor wedstrijddeelname doen de leden zelf.

Artikel 6 - Bestuur

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

 2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit wensen.

 3. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is belast met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur aangewezen vicevoorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt.

 4. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Het onderwerp wordt dan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.

 5. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen tenzij een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal leden van het bestuur anders beslist.

 6. Ieder lid van het bestuur heeft één stem.

 7. De gebruikelijke functies binnen het bestuur zijn voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur kan commissies benoemen aan welke deeltaken worden gedelegeerd. Het bestuur maakt dan een lijst van commissieleden en hun taken.

Artikel 7 - Ledenvergadering

Om praktische reden kan een ledenvergadering gesplitst worden in twee delen nl. een deel voor ponyleden en een   deel voor paardenleden. Wel zullen alle besluiten aan alle leden kenbaar worden gemaakt.

Artikel 8 - Wedstrijden

 1. Ponyleden kunnen deelnemen aan wedstrijden eerst na toestemming van de instructeur/trice. (aanvragen startpas)

 2. Het bestuur en instructeur/trice beslissen over het deelnemen aan wedstrijden in groepsverband.

 3. Inschrijven voor wedstrijden gebeurt individueel. 

4. Wedstrijden dienen in een door de KNHS goedgekeurd tenue gereden te worden. 

5. Voor het rijden in groepsverband wordt het tenue i.o.m de deelnemende leden vastgesteld.

Artikel 9 - Lessen

 1. De lesindeling wordt door het verantwoordelijke bestuurs- of commissielid i.s.m. de instructie vastgesteld. 

Dit heeft ook te maken met de vorderingen van een combinatie.

 1. Lessen mogen alleen gevolgd worden met gezonde paarden welke volgens de regels van de KNHS gevaccineerd zijn.

 2. De contributie geeft recht op 1 les in groepsverband, per week. Aanvullende lessen (springen, groepsdressuur etc.) kunnen gegeven worden, over de kosten beslist het bestuur, hierover worden de leden vooraf geïnformeerd.

 3. Het rijden van een hengst bij de paarden in verenigingslessen is toegestaan mits het niveau M dressuur door deze combinatie bereikt is en het bestuur en instructie hiervoor hun toestemming hebben verleend. Verenigingslessen met een hengst bij de pony’s is niet toegestaan.

 4. Leden van de afdeling pony’s kunnen de lessen met een pony volgen tot en met het jaar waarin het lid 18 jaar wordt (het jaar mag worden uitgereden).

Artikel 10 - Gebruik verenigingsterrein 

 1. Op het verenigingsterrein is het gebruik van de rijbak toegestaan, mits geen verenigingsactiviteit plaats vindt, of in voorbereiding is. Springen op het terrein is niet toegestaan, tenzij er toestemming is van het bestuur en dan alleen nog onder gediplomeerde leidingen wanneer de springmaterialen door de vereniging zijn opgezet.

 2. Indien noodzakelijk kan tot 22.00 uur de rijbak worden gebruikt met gebruikmaking van de twee verlichtingsarmaturen. Dit na overleg en instructie van het bestuur.

 3. Bij het gebruik van het verenigingsterrein dient het gebruik van de rijhal in acht te worden genomen. Zie bijlage 1

Artikel 11 - Officiële mededelingen

 1. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit door het bestuur of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht, evenals alle uitvoeringsbesluiten, worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging.

 2. De leden ontvangen de officiële mededelingen zoveel mogelijk via E-mail. Tevens zullen mededelingen worden gepubliceerd op de website.

Artikel 12 - Onvoorziene zaken

Over alle zaken, welke niet in de Statuten of het Huishoudelijk Reglement geregeld zijn beslist het bestuur.

 

Vastgesteld in de algemene vergadering op 19 juni 2020 te Aalten

De voorzitter, Louise Elferink

Bijlage 1

 

Gebruik Rijhal en buitenbak door leden van de Paardensportvereniging Aalten

Om te beginnen met het zelfstandig gebruik maken van de binnen en buitenbak is deze regeling opgesteld. Maakt men voor de eerste keer gebruik van de hal dan zal het bestuur instructie geven over het gebruik d w z : Hoe het licht te bedienen. Hoe de deur te openen en te sluiten,  waar heeft men wel en niet toegang met de sleutel.

 

 • Alle rijdende leden van de Paardensportvereniging Aalten kunnen vrij gebruik maken van de gehele accommodatie, echter niet tijdens lesuren van de vereniging, de onderhouds uren en de tijden dat de binnen- of buitenbak verhuurd is. 

 • Prive huren van de buitenbaan €5.- Prive huren van de binnenbaan € 10.- Of maak gebruik van het speciale abonnement. Privélessen met (eigen) instructie te nemen en 1 uur per week privégebruik van de rijhal voor €100 (excl. 6% btw.) per jaar

 • Alle  leden van de Paardensportvereniging Aalten, die gebruik willen maken van de binnenbak, dienen een niet-na te maken sleutel af te nemen, deze is voor het gebruik van de binnenbak en verkrijgbaar tegen € 50,-- borg bij de penningmeester Frans Hoezen. De penningmeester houdt een sleutelregister bij.  Zijn meerdere gezinsleden woonachtig op hetzelfde adres lid van de Paardensportvereniging Aalten dan hoeft dit gezin slechts één sleutel tegen een borg van € 50,-- af te nemen.

 • In de binnenbak mag, indien nodig het licht gebruikt worden. Echter alleen twee rijen die bediend worden door de twee schakelaars aan de zijkant van de schakelkast.

 • Het licht in de buitenbak mag gebruikt worden. Dit is te bedienen door een schakelaar bij de ingang van de hal. Er mag slechts 1 rij lampen gebruikt worden.

 • In zowel de binnen als buitenbak dient de gebruiker altijd zelf de mest te verwijderen.

 • Bij het vrij rijden mogen er maximaal 4 rijders tegelijk in de binnen of buitenbak  rijden. 

 • Het bestuur zal vaste dagelijkse tijden plannen voor het vrij rijden van de leden van de paardensportvereniging. Dit wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

 • Longeren is verboden in zowel binnen- als buitenbak.  

 • Gebruikers van de accommodatie dienen zich te houden aan de aanwijzingen van het bestuur en bij niet opvolgen of overtreding van deze regels houdt het bestuur zich het recht voor om, na minimaal één waarschuwing, van overtreders de sleutel in te vorderen.

 • De sleutel mag niet uitgeleend worden.

 • Schade aan de accommodatie wordt verhaald op de veroorzaker.

 • Het bestuur heeft het recht om dit verhuurreglement, indien nodig,  te wijzigen met een aankondigingstermijn van minimaal één maand. De penningmeester zal de leden van deze wijziging per mail op de hoogte brengen.

 • Na gebruik de opzadelruimte vegen.

 • Er mag geen gebruik worden gemaakt van hindernismateriaal.

 • Het is altijd verstandig te rijden onder begeleiding. Ponyclub leden dienen altijd begeleiding te hebben van een meerderjarige.

 • Het is niet toegestaan Paarden/pony’s los in de rijbak te laten.

Vastgesteld in de algemene vergadering op 19 juni 2020 te Aalten

Share our website